Cumhuriyet Halk Partisi - Parti İçi Eğitim Birimi
 
Parti İçi Eğitim Birimi
Kurumsal Yapımız

 

CHP’DE PARTİ İÇİ EĞİTİMİN KURUMSAL YAPISI VE İŞLEYİŞ

 

 

PARTİ İÇİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

 

Eğitim, bireyde davranış değişikliği oluşturmak için yapılır. Hızlı değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gelişmelere uyum sağlamak, gelişmelerden yararlanmak ve yeniliklere açık olabilmek için yaşam boyu eğitim zorunludur.  Bu çerçevede partinin gelişmelere uyum sağlaması, yeniliklerden yararlanması, amaçlarına ulaşması için parti üyeleri eğitilmelidir.

Parti üyelerinin bilgi, beceri ve tutumlarının; teknolojik, siyasal, ekonomik gelişmeler doğrultusunda değişmesi, verimliliklerinin artırılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, karara katılmalarının sağlanması; sonuçta parti içinde toplam kalitenin gerçekleşmesi için parti içi eğitim gereklidir.

Ülkelerde ya da örgütlerde demokrasinin gerçekleşmesi, bilinçli, eğitim almış kişiler gerektirir. Eğitim görmüş kişiler, bir yandan iyi bir yurttaş olurken, öte yandan kendi hak ve sorumluluklarının da bilincinde olur. Parti içi eğitim almış parti üyeleri, partili olmanın verdiği güven ve doyumun yanında, partinin amaçlarını gerçekleştirmeye ve partinin başarısına da katkı yapar. Bu nedenle parti içi eğitim önemlidir.

 

 

CHP’DE PARTİ İÇİ EĞİTİMİN AMACI

 

 • Partinin ideolojisini, amaç ve ilkelerini, politikalarını, siyasi ve toplumsal hedeflerini tüm üyelerimize kavratmak,
 • Partinin işleyişi, örgüt yapısı, tüzük ve programı konusunda üyelerimizin bilgilenmelerini sağlamak,
 • Parti içi demokrasinin gelişmesine katkı yapmak
 • Parti içinde söylem birliği sağlamak,
  • Üyelerimizin ve her kademedeki yöneticilerimizin bilgi birikimlerini, toplumsal ve siyasal konulara ilişkin duyarlılıklarını artırmak,
  • Üyelerimizin, toplumun her alanında etkin önderler olarak davranma beceri ve yetilerini geliştirmek.
  • Üyelerimizin partili olma bilincini ve parti yoldaşlığını benimsemelerini sağlamak,
  • Örgüt içi iletişim ve dayanışmayı etkin kılmak,

 

 

CHP PARTİ İÇİ EĞİTİMİN HEDEFİ

 

 • Tüm üyelerimizin kuramsal ve uygulamayı kapsayan temel bir parti eğitimi almalarının sağlanması,
 • Partinin ilke ve değerleri ile sosyal demokrasinin temel ilkelerinin tarihsel gelişim süreci içinde irdelenmesi, günümüz koşullarında yorumlanması,   
 • Parti politikaları ile tüzük ve programının her üyeye aktarılması,
 • Parti içi demokrasiyi işler kılacak ve geliştirecek anlayışın güçlendirilmesi,
 • Parti yöneticileri, yerel yöneticiler ve milletvekillerinin temel politika alanlarında desteklenmesi,
 • Parti üyelerinin, toplumun her alanında etkin ve sorumlu yurttaşlar olarak yer almaları ve demokratik bir toplum hedefine katkı sağlamaları için yönlendirilmesi,
 • Parti örgütünün güçlendirilmesi.

 

 

CHP’DE PARTİ İÇİ EĞİTİMİN DAYANAĞI

 

CHP Tüzüğünün 83. Maddesi, Parti İçi Eğitim’le ilgili konuları düzenler.  26 Şubat 2012 günlü Olağanüstü Kurultay’da yeniden düzenlenen madde, parti içi eğitimin dayanağıdır.  

Parti İçi Eğitim Yönetmeliği, eğitimle ilgili konulara açıklık getirir. Parti Meclisi’nin 8 Haziran 2012 günlü toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

 

 

PARTİ İÇİ EĞİTİM BÜTÇESİ

 

Parti bütçesinin en az yüzde on beşi, Parti Tüzüğünün 83. Maddesine göre eğitim için ayrılır. Genel Merkez tarafından yürütülen eğitim çalışmalarının finansmanı bu madde uyarınca bütçeden karşılanır. Ancak, il ve ilçelerin eğitim harcamaları için Tüzüğe göre ayrılması gereken miktar, Genel Merkez tarafından il ve ilçe örgütlerine gönderilen miktara dahildir.  (Tüzüğün 79. Maddesine göre)

 

PARTİ İÇİ EĞİTİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

 

Parti İçi Eğitim sürecinin girdileri, eğitilecek üyeler,  parti eğitmenleri, kullanılacak araç gereç,  eğitim teknolojisi ve parti ideolojisidir.  Katılanlarda hedef davranışlar geliştirilmesi için, belirlenen konuların uygun eğitim ortamında aktarılması, eğitim programının uygulanması ve eğitimin değerlendirilmesi, eğitim sürecini oluşturur. Sistemin ürünü ya da çıktısı ise,  parti ideolojisine uygun üye davranışıdır.   

 

 

ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ

 

Parti İçi Eğitim ile ilgili çalışmalar, Parti İçi Eğitim alanında görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı ile il ve ilçelerde, il ve ilçe yönetim kurulları arasından seçilen eğitim sekreterleri eli ile yürütülür.

Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimi, parti içinde eğitim çalışmalarını yürütecek kadroların yetiştirilmesi, üyelerin temel eğitimi, genel seçimler ve yerel seçimler öncesi adaylar için eğitim programlarını ilgili genel başkan yardımcılarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlar ve yürütülmesini sağlar. Genel Merkez bu amaçla, il ve ilçelerle yürütülecek eğitimin kapsamı, içeriği, araç gereçleri ve yöntemlerini belirler. Ayrıca, il ve ilçelerde çalışan personelin kişisel gelişim ve halkla ilişkiler eğitimi de planlanır.

Parti içi eğitim, partinin sağlıklı yapılanması, üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve parti çalışmalarının kalite, yeterlilik ve etkinlik kazanması için gereklidir.

Tüzük ve Programdaki amaçlara ulaşılmasını, demokrasi kültürünün ve siyaset bilincinin gelişmesini sağlamak için bilgi ve üretkenlik temelinde üyeler ve yönetici kadrolar sürekli eğitilir. Bu eğitimden yararlanmak her Partilinin hakkıdır.

Her üye temel siyasi eğitim programına katılır. Bu eğitimler ilçelerde muhtarlık çevresi gözetilerek il ve ilçe parti eğitmenleri tarafından verilir.

Parti içi eğitime katılma ve eğitimden yararlanma, Partide yükselmenin temel koşuludur.

Parti içi eğitim, Genel Merkez, il ve ilçe düzeyinde programlanır. İl ve ilçelerde “eğitim sekreterleri” parti içi eğitim programının uygulanmasını sağlamak ve parti eğitmenlerinin çalışmalarını düzenlemekle yükümlüdür. Eğitim konuları ve eğitim programları Genel Merkez tarafından saptanır. Gerek duyulduğunda il ve ilçelerdeki eğitim programları Genel Merkez tarafından görevlendirilen eğitmenlerle desteklenebilir.

Yerel ve genel seçimlerden önce, partinin seçim bildirgesi, seçim stratejileri ve sandık görevlilerinin yetki ve sorumlulukları konusunda il ve ilçe örgütlerinde kapsamlı eğitim programları düzenlenir.

Parti içi eğitime katılan parti üyelerine, eğitime katıldıklarına ilişkin belge verilir. Eğitimle ilgili bilgiler Genel Sekreterlik tarafından elektronik ortamda tutulan kayıtlar üzerinde üyelerin kişisel bilgilerine işlenir.

 

 

EĞİTİM DANIŞMA KURULU

 

Parti içi eğitim çalışmaları ile ilgili stratejinin belirlenmesi ve eğitim programlarının oluşturulmasında danışmak amacıyla; parti içi eğitim konuları ile ilgili Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, eğitim uzmanı bilim insanları ve eğitim konusunda deneyimli parti üyelerinin katılımı ile Eğitim Danışma Kurulu oluşturulur.

Eğitim Danışma Kurulu, yıllık eğitim programlarının belirlenmesinden önce uygun ve gerekli görülen aralıklarla toplanır.

Bu kurul içinde, Yerel Yönetimler Eğitimi, Seçim ve Sandık Görevlileri Eğitimi, Yönetici Eğitimi, Kadro Eğitimi vb gibi eğitim ve uygulama konuları için, daha küçük gruplardan oluşan Uzmanlık Eğitim Birimleri oluşturulabilir.

 

 

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ EĞİTİM BİRİMİ

 

Parti içi eğitim çalışmaları görevli Genel Başkan Yardımcısının yönetiminde yürütülür.

Eğitim çalışmalarının yapılması, denetlenmesi ve eğitimden elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde yardımcı olmak üzere, Genel Merkez'de bir "Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimi" kurulur. Bu birime MYK ve Parti Meclisi üyelerinden de görevlendirme yapılabilir.

 

Görevleri:

a)      Parti içinde her düzeyde eğitim programlarının hazırlanması ile uygulanmasını denetlemek.

b)      Parti eğitmenlerinin eğitimini sağlamak, “parti eğitmeni” belgesi vermek,

c)       Üyelerin temel siyasi eğitim programını planlamak,

d)      Eğitimin verim ve kalitesini yükseltmek için gerekli önlemleri almak,

e)      Eğitimle ilgili belirlenen amaç, ilke ve politikalara uygun olarak eğitim biriminin çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak,

f)       Eğitim programları ve etkinlikleriyle ilgili olarak Merkez Yönetim Kuruluna ve Parti Meclisine bilgi vermek, rapor sunmak,

g)      Eğitim biriminin bütçesini hazırlamak,

h)      Seçim dönemlerinde sandık görevlileri eğitiminin esaslarını belirlemek ve yöntemini sağlamaktır.

 

Parti İçi Eğitim Birimi, parti içi eğitimle ilgili çalışmaları planlar ve Parti Okulu, bölge merkezleri,  il ve ilçe başkanlıklarında programların yürütümü ile ilgili çalışmaları yönlendirir.

 

 

PARTİ OKULU

 

Genel Merkezde bir Parti Okulu kurulur. Parti Okulu, Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimi tarafından belirlenen ve Genel Merkez tarafından planlanan çalışmaları ve eğitim programlarını yürütür.

Parti Okulu, “eğitici eğitimi” ile parti eğitmeni yetiştirme, eğitimlerin içeriğini belirleme, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirleme, eğitim materyalleri üretme, yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapma ve her düzeyde yapılacak eğitim çalışmalarının planlamasını yapar. Parti Okulunun bu çalışmaları yürütmesine yeter sayıda uzman kadro oluşturulur. Parti Okulu çalışmalarını Genel Merkez’de yapacağı gibi, yerinde eğitimin gereği olarak, illerde ve eğitim bölge merkezlerinde de eğitim programları yürütür.

Büyük illerde ve eğitim bölge merkezlerinde gerektiğinde Genel Merkez’e bağlı olarak Parti Okulu oluşturulur.

 

 

İL EĞİTİM SEKRETERİ

 

İl Başkanlıklarında, parti içi eğitim programının uygulanmasını ve parti eğitmenlerinin çalışmasını eğitim sekreterleri düzenler. 

 

İl eğitim sekreteri,

 

a)      İlçe eğitim sekreterleri ile yıllık çalışma planı yapar.

b)      İlçe eğitim sekreterleri ile yılda en az iki kez toplanarak yıllık çalışmaları gözden geçirir ve yeni öneriler geliştirir.

c)       İlçelerden gelen yıllık çalışma programlarını ilde toplar, değerlendirir ve bir örneğini Genel Merkez'e gönderir.

d)      İlçelerde yapılan eğitim çalışmalarının planlanması ve yürütümüne destek olur.

e)      İlçeler arasında iletişimi sağlar, çalışmaların karşılıklı yardımlaşmayla sürmesi için eşgüdüm sağlar.

f)       Eğitim seminerlerinde, parti eğitmenleri ve “Katılım Belgesi" almış eğitimcilerle işbirliği yapar, onların çalışmalarına yardımcı olur.

g)      İlçelerde çalışan parti eğitmenlerinin yürüttüğü çalışmaları izler ve denetler.

h)      Sosyal projelerin değerlendirilmesi için,  “Proje Değerlendirme Kurulu” oluşturur.

i)        İlde yapılan parti içi eğitim çalışmalarıyla ilgili olarak, yılda iki kez rapor hazırlar. Bu raporları Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimi'ne gönderir.

j)        Seçim dönemlerinde ilçelerde yapılacak seçim eğitimi çalışmalarının eşgüdümünü sağlar ve denetler.

 

İlçelerde temel eğitim programına katılarak programı tamamlayan üyeleri, Genel Merkez’e iletir.

 

İLÇE EĞİTİM SEKRETERİ

 

İlçelerde, parti içi eğitim programının uygulanmasını ve parti eğitmenlerinin çalışmasını eğitim sekreterleri düzenler.

 

 

İlçe sekreteri,

 

a)      İlçe başkanlığında, ilçede eğitim çalışmalarını yürütecek parti eğitmenleri ve eğitim konularında deneyimi olan en az üç uzmandan oluşan “parti içi eğitim birimini” oluşturur.

b)      Üyelerin parti ideolojisini, programını ve tüzüğünü özümsemelerine yardımcı olur. Partinin ilçe düzeyinde yıllık parti içi eğitim programını yapar.

c)       Parti İçi Eğitim Birimi'nin oluşturacağı programları, görüşleri komisyona iletir ve işleyişini denetler.

d)      Her yılın Kasım-Aralık ayı içinde parti üyelerinin görüşlerini alarak gelecek yılın çalışma programını yapar. Bu programı ilçe yönetim kurulundan geçirdikten sonra, il eğitim sekreterine ulaştırır.

e)      İlçede üyelerin toplumsal konularda duyarlılıklarını ve katılımlarını artırmak için anma ve kutlama vb. gibi önemli günlerden de yararlanarak etkinlikler düzenler.

 

f)       Eğitim çalışmalarında, söyleşi, toplantı, konferans, açık oturum, sempozyum, seminer vb. gibi etkinlikler düzenler.

 

g)      Parti içi eğitim etkinliklerinde yöredeki uzman bilim insanları ve sanatçılardan yararlanır.

 

h)      İl eğitim sekreterlerinin, bölge eğitim merkezlerinin ve Genel Merkez'in hazırladığı eğitim etkinliklerine katılır. Bu etkinliklerden edindiği bilgi ve belgeleri ilçesindeki parti üyelerine ulaştırır.

 

i)        Çalışma programına alacağı konuları genellikle, Genel Merkez'in parti içi eğitim için saptadığı konular arasından, yerel gereksinimlerden ve parti yayınlarından seçer. Programına alacağı yerel konuların parti programına uygun olmasına özen gösterir.

 

j)        Parti içi eğitimde kullanılmak üzere eğitim araç ve gereçlerinin alınmasını sağlar ve demirbaş olarak kaydettirir.

 

k)      İlçede eğitim çalışmalarında kullanılacak kitaplardan oluşan bir kitaplık kurulmasını sağlar. Bu kitaplıklarda parti yayınları ve belgeleri yanında, toplumsal içerikli yayın ve belgeler de bulundurulur.

 

l)        Seçim çalışmalarında görev alacak parti üyelerini bilgilendirir ve eğitilmelerini sağlar.

 

m)    Parti eğitmenlerinin, sandık çevresi asıl alınarak belirlenecek çalışma alanlarını düzenler, gerektiğinde birden çok sandık çevresinin birleştirilerek üyelerin temel eğitim almalarını ve sosyal projeler yapmalarını sağlar.

 

n)      Üyeler tarafından yürütülen ve sonlandırılan sosyal projeleri Genel Merkeze de iletilmek üzere, İl Başkanlığı’na ve il eğitim sekreterliğine bildirir.

 

o)      Temel eğitim programına katılarak programı tamamlayan üyeleri, il başkanlığına üyelik bilgilerine işlenmek üzere bildirir.

 

 

 

PARTİ EĞİTMENLERİ

 

Parti içi eğitim, asıl olarak parti eğitmenleri tarafından yerine getirilir. “Parti Eğitmenleri”, Genel Merkez tarafından ve örgütün tüm kademeleri için saptanan gereksinimlere göre planlanan Eğitici Eğitimi programları ile yetiştirilir.

 

Eğitici Eğitimini tamamlayan eğitmen adayları, projelerini tamamladıktan sonra parti eğitmenleri olarak yetkinlik kazanıncaya dek, belirli aralıklarla eğitim programlarında farklı düzeylerde görevlerde yer alırlar. Yetkinleştirme süreçlerini tamamlayan ve gerekli koşulları yerine getirerek “Parti Eğitmeni” olmaya hak kazananlar, Genel Merkez tarafından kayıtlı bulundukları ilçelerde görev yapmak üzere il örgütlerine bildirilir.

 

Parti eğitmenleri, bağlı oldukları ilçe örgütlerinde, ilçe başkanı ve ilçe eğitim sekreterinin yönlendiriciliğinde, örgüt yöneticileri tarafından verilen görevleri yapar. Örgüt yöneticileri, parti eğitmenlerinin çalışmalarını belirlemek ve kolaylaştırmakla yükümlüdür.

 

Parti eğitmenleri, il ve ilçelerde Parti İçi Eğitim Kurullarında da yer alabilir.

 

İl ve ilçe örgütleri tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarına eğitmen olarak çağrıldığı halde  katılmayanlar, parti eğitmeni  olarak nitelenemez.  İl ve ilçe başkanlıkları tarafından düzenlenen eğitimlerde görev almak  ve  iki yılda bir güncellenmiş olan Eğitici Eğitimi programına katılmak koşuluyla, eğitmenlik görevi sürdürülebilir.

 

 

PARTİ İÇİ EĞİTİMİN KADEMELERİ

 

Parti içi eğitim;

I)   Partinin tabanda örgütlenmesi ve politikalarının yaygınlaştırılması amacıyla örgüt içinde çalışacak parti kadrolarının yetiştirilmesi,

II)  Tüm üyelere partinin ideolojisi ve söylemleri konusunda temel bir eğitim verilmesi,

III) Seçimle gelinen görevlere aday olanların ve yönetici kademesinde görev yapanların bilgilendirilmesi, desteklenmesi,

amacıyla yürütülür.

Parti içi eğitim,

 • Merkezde PARTİ OKULU’nda yapılan programlarla
 • BÖLGELER’de sürdürülecek programlarla
 • İL ve İLÇE BAŞKANLIKLARI tarafından yürütülecek programlarla,
 • İletişim teknolojisi kullanılarak (WEB sitesi ve eğitim amaçlı portal) uygulanacak UZAKTAN EĞİTİM yöntemleri ile

gerçekleştirilir.

 

 

İŞLEYİŞ

 

Parti Okulu, parti içi eğitimi yürütecek kadroları yetiştirir ve eğitim sisteminin merkezinde yer alır.

Parti Okulu, Genel Merkez’de değişik düzeyde katılıma açık düzenli ve sürekli seminer, konferans, panel vb etkinlikler de düzenler. Profesyonel ve gönüllü çalışanlardan oluşan bir kadro ile çalışmalarını sürdürür.

İl ve ilçe başkanlıklarında,  üyelerin ve örgütün gereksinimleri saptanarak belirlenen eğitim programı,  il /ilçe eğitim sekreterleri tarafından yürütülür. İlçe eğitim sekreterleri, ilçe başkanı ve il eğitim yöneticisine; il eğitim sekreteri ise il başkanı ve Genel Merkez’e bağlı olarak eğitim programlarını planlar.

Eğitimler bölge ölçeğinde de sürdürülür. Bölge eğitimleri, eğitimci ve usta eğiticilerin bölge düzeyinde yapacakları çalışmalarla yürütülür. Bazı iller (Ankara, İzmir) bir bölge olarak ya da İstanbul gibi bir il birden çok bölge olarak belirlenebilir. Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte coğrafi konumları nedeniyle birbirine yakın illerden oluşan bölgeler oluşturulur.

 

 

UZAKTAN EĞİTİM

 

İnternet ve kurumsal televizyon (İnternet üzerinden yapılan TV Yayını) ile sürdürülecek uzaktan eğitim / öğrenim, üyelerin temel siyasal eğitimi ve yönetici eğitimini desteklemek üzere planlanır.  İnternet üzerinden, belirli aşamaları izleyen üyeler, belirlenen yöntemlerle denetlenir ve bir sonraki aşamaya yönlendirilir. Tüm üyeler için uygulanacak standart programlar belli bir aşamadan sonra parti içinde yükselmeyi hedefleyen üyeler için ayrışacak biçimde düzenlenir. Üyelerin ve partiye ilgi duyan katılımcıların kendini geliştirmesi ve öğrenmesi ekseninde kurgulanacak sistem, üyeleri kariyer hedefleri konusunda yönlendirir ve değerlendirir. İnternet üzerinden yayın yapacak bir kurumsal televizyon, görsel eğitim amacıyla kullanılır.

İletişim teknolojisinin sağladığı olanaklarla kitlesel bir uygulama için bu sistemden yararlanılsa da, parti eğitimi , “yetişkin eğitimi”nin gerektirdiği biçimde sürdürülür. Bu nedenle, parti içi eğitim her durumda il ve ilçelerde grup çalışmaları, atölyeler ya da seminerlerle karşılıklı etkileşimle sürdürülür.

Bu aşamada, eğitimin verileceği yere göre Genel Merkezde, Bölgelerde ya da il başkanlıklarında bulunan eğitici eğitimi ile yetiştirilmiş usta eğitimcilerden oluşan “parti eğitmeni” kadrolarından yararlanılır.

İnternet teknolojisi ve bu teknolojiye dayalı yöntemlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde üniversite kadroları ve bu alanda çalışan profesyonel kuruluşlardan katkı ve destek alınır.

 

 

EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ

 

Sosyal demokrasi düşüncesinin yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışma yapan dernekler ve vakıflarla eğitim alanında işbirliği yapılabilir. Bu kuruluşların yürüttüğü eğitim programlarının içeriği ve kapsamı Genel Merkez tarafından değerlendirilerek, onaylanır. 

Bu programların, parti içi eğitim çalışmaları kapsamında nasıl değerlendirileceğine ilişkin kurallar Genel Merkez tarafından önceden belirlenir.

Benzer kuruluşlarla eğitim konularında kendi uzmanlık alanları ile ilgili işbirliği olanakları yaratılır.

Uzman, araç-gereç, teknik destek gibi konularda sürdürülecek işbirliği, gönüllülük temelinde ve parasal bir ilişkiye dayandırılmadan yürütülür.

İl ve ilçelerde yapılacak eğitimlerde, bu kuruluşlarla yapılacak çalışmalarda, yukarıda belirtilen konulara uygunluk gözetilir. 

 

 

EĞİTİM TÜRLERİ

 

 

1) PARTİ EĞİTMENLERİNİN EĞİTİMİ  (EĞİTİCİ EĞİTİMİ)

 

Parti İçi Eğitim çalışmalarını yürütecek kadrolar, “Eğitici Eğitimi” olarak adlandırılan özel bir programla yetiştirilir. Bu kadrolarla, iletişim kurma, organizasyon yapma, eylem örgütleme ve siyasal önderlik becerilerini geliştirecek yöntemlerle çalışılır.

 

Eğitici Eğitimi programı, parti içi eğitim birimi tarafından görevlendirilen “usta eğiticiler” ve eğitim danışmanlarının yer aldığı bir grup tarafından, yetişkin eğitimin gerektirdiği yöntem ve araçlarla yürütülür. 25 kişilik sınıflarda, üç gün süreyle kuramsal ve uygulamalı dersler verilir. Yetişkin Eğitiminin Temel Kuralları, İletişim ve Halkla İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Proje Yönetimi vb bu programda verilen kuramsal derslerdir.  

 

Her sınıfta, beşer kişilik gruplar halinde, uygulamalı olarak sürdürülen grup çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu gruplar, eğitim danışmanlarının sorumluluğunda bir “sosyal proje” yapar. Sosyal proje, bir grupla birlikte yapılması gereken, belirlenmiş yöntem ve kurallara uygun olarak sürdürülen, toplumsal ya da siyasal bir konuda yaratacağı  “sosyal fayda” gözetilerek gerçekleştirilen bir etkinliktir. Konusu, içeriği, kapsamı, planlanması ve yürütümü tümüyle, grup üyelerinin katkısı ile belirlenir.

 

Katılımcıların, projeleri uygulamak ve sürdürmek konusundaki becerileri ve performansları, izlenir ve değerlendirilir.

 

 

2) ÜYELERİN TEMEL SİYASİ EĞİTİMİ

 

Tüzük gereği, tüm üyelerin katılmakla yükümlü olduğu temel üye eğitimi, üyelerin bağlı oldukları örgüt birimleri tarafından planlanır ve parti eğitmenleri tarafından verilir. Düzenli ve sürekli olarak yapılması esastır. Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi olarak adlandırılan bu programlara, partiye yakınlık duyan yurttaşlar da katılabilir. Kadın ve gençlik örgütlerinin üye ve yöneticilerinin, kendi yürütecekleri programlar dışında temel nitelikteki bu programa katılmaları gerekir.

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi; “CHP Tarihi”, “CHP Tüzüğü, “CHP Programı”, “Sosyal Demokrasi”, “Kadın- Erkek Eşitliği”, “İnsan Hakları”, “İletişim ve Halkla İlişkiler” ve “Sosyal Proje Yönetimi” vb konuları kapsar. Eğitim programının içeriği, her uygulama dönemi sonunda değerlendirilerek, değiştirilebilir.

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi, sandık çevresinde yer alan üyeler için, ilçe eğitim sekreterlikleri, ilçe parti içi eğitim kurulu ve ilçe başkanlıkları tarafından planlanarak yapılır. Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi, il ölçeğinde il eğitim kurulları tarafından koordine edilir. 

Yetişkin eğitiminin gerektirdiği kurallara uygun olarak ve her ilçede görevlendirilmiş olan parti eğitmenleri tarafından yapılacak bu eğitimlere katılan üyeler bir grup içinde yer alarak “sosyal proje” yapmakla yükümlüdür.

Eğitim çalışmalarına katılan üyelerin tüm dersleri almaları, yapılan sınavı vermeleri ve sosyal proje çalışmasını tamamlamış olmaları gerekir. Bu gereklerin tümünün yerine getirilmesi halinde temel üye eğitimi tamamlanmış sayılır.

Eğitim programının bitiminde yapılan sınav, ilçelerde değerlendirilir.

Eğitime katılanların kimlikleri, il başkanlıkları tarafından, eğitim programının ve sosyal proje uygulamalarının bitimini izleyen ayın başında bir çizelge ile Genel Merkeze iletilir. Bu bilgiler Genel Sekreterlik tarafından elektronik ortamda tutulan kayıtlar üzerinde üyelerin kişisel bilgilerine işlenir. İçeriği ve konu başlıkları Genel Merkez tarafından belirlenmiş olan bu programlar sonunda üyelere, eğitime katıldıklarına ilişkin belge verilir.

İlçe başkanlıkları, il başkanlıklarına, il başkanlıkları da Genel Merkeze planlanan eğitim çalışmaları ve gerçekleşen eğitimlerle ilgili olarak üç aylık aralıklarla değerlendirir ve yıllık olarak düzenli bilgi aktarır.

Programın uzaktan eğitim olarak gerçekleşmesi halinde de belirli konulara ilişkin  “öğrenme” sürecinin izlenmesi, üyelerin “sosyal proje” yapması ve eğitimin belgelenmesi  gerekir.

 

3) ADAY EĞİTİMLERİ

 

Parti içinde her düzeyde yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen üyeler için yürütülür. Temel Eğitim Programını tamamlayan üyelerin belirledikleri hedefler doğrultusunda seçecekleri alanda verilir.

 

İlgili genel başkan yardımcıları ile birlikte planlanacak, dönemsel ve asıl olarak Genel Merkez’de sürdürülecek bu programlar, başvuru sayısına göre, katılımda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla gerektiğinde bölge merkezlerinde de yürütülür.

 

Bu eğitim alanları:

* “Parti İçi Görevler İçin Adaylık Eğitimi”

* “Milletvekili Seçimleri için Aday Eğitimi”

* “Yerel Yönetim Seçimleri için Aday Eğitimi”

vb konular için belirlenir.

 

4) PARTİ YÖNETİCİLERİ VE YEREL YÖNETİCİLER İÇİN EĞİTİM

Parti Meclisi Üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri için dönemsel ya da gündemdeki konulara göre Genel Merkez’de uygulanacak programlardır.

 

5) SEÇİM GÖREVLİLERİ EĞİTİMİ

 

Seçim döneminde, sandık gözlemcisi olarak görev alacakların ve sandık bölgelerinde çalışacak üye ve gönüllülerin eğitimidir.

 

Seçim görevlileri eğitimi, Örgütlenme ile Hukuk ve Seçim İşlerinden görevli Genel Başkan Yardımcılıkları ile birlikte planlanır. Hazırlanan eğitim setleri ile sürdürülecek eğitim, parti eğitmenleri tarafından, il ve ilçe yönetimleri ve eğitim kurulları tarafından yapılan planlamaya göre yürütülür.

 

 

6) ÖZEL EĞİTİMLER

 

Parti çalışanlarının eğitimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler, insan ilişkileri, medya vb konularda uzmanlık düzeyinde programlar oluşturulur.

 

 

BİLİMSEL VE POLİTİK TOPLANTILAR (SEMİNER, KONFERANS, SEMPOZYUM)

 

Genel Merkez’de bulunan Parti Okulu’nda, eğitim programları kapsamında ya da dönemsel olarak belirlenen konularda, parti üyelerine ve halka açık sürekli seminerler düzenlenir. Seminerler, yıllık olarak planlanır ve üyelerin katılımı için her yıl belirli dönemlerde duyurulur. Kayıtların alınmasından sonra, seminerler belirlenen dönemlerde sürdürülür

Bilimsel toplantılar, konferans, yuvarlak masa toplantıları, panel, söyleşi gibi toplantılar, il ve ilçelerde de gerçekleştirilir.

Bu etkinliklerin düzenlenmesinde, sosyal demokrasi dernekleri ve benzer dernek ve vakıfların kadro ve programlarından da Parti İçi Eğitim Yönetmeliği’nde yer alan kurallar doğrultusunda yararlanılır.

 

 

YAYIN, FİLM, DOKÜMANTASYON VE E-YAYIN ÜRETİMİ

 

Parti içi eğitim çalışmalarında kullanılacak, kitap, belge, yayın, film ve internet üzerinden yapılacak çalışmalar için gerekli olan teknolojiye uygun dokümanların üretimi, için bir çalışma grubu oluşturulur.

 

EĞİTİM ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, YÖNLENDİRME VE İÇERİK BELİRLEME

 

Parti Okulunda ve bölgelerde sürdürülecek eğitim çalışmalarının içeriğinin gereksinimler doğrultusunda belirlenmesi için araştırma ve yönlendirme çalışmaları oluşturulacak kurullar aracılığı ile yürütülür.