Cumhuriyet Halk Partisi - Parti İçi Eğitim Birimi
 
Parti İçi Eğitim Birimi
Planlama ve Değerlendirme

 

SÜREÇ PLANLAMASI

 

Parti İçi Eğitim, bir süreç planlaması gerektirir. Çalışmaları planlarken aşağıdaki soruları ve yanıtları ile ilgili durumu gözetmek gereklidir.

 

NİÇİN YAPMALI

Amaç koyma (Hedef)

NE YAPMALI

Araç saptama (Konu)

NASIL YAPMALI

Yöntem saptama (Teknoloji)

KİM YAPMALI

Görevlendirme ( İşbölümü)

NE ZAMAN YAPMALI

Zaman yönetimi

NEREDE YAPMALI

Ortam hazırlama (Bütçe, olanaklar)

 

Eğitime başlamadan önce bu soruların yanıtı bulunur, eğitim bu yanıtlara göre planlanır, eğitim süresince bu sorular göz önünde bulundurulur ve sonunda eğitim bu sorulara göre değerlendirilir. 

   

 PARTİ İÇİ EĞİTİMİN PLANLANMASI

 

Eğitim, parti örgütünün tüm düzeylerinde planlı olarak yapılır. Planlanmayan bir etkinliğin değerlendirilmesi olanaklı değildir. Parti İçi Eğitim Planlaması;

 • Genel Merkez,
 • İl,
 • İlçeler

olarak, üç düzeyde yapılır.

Hangi düzeyde yapılırsa yapılsın planlama bir durum saptamasına dayanmalıdır. “Bugün neredeyiz?”, “Durumumuz nedir?” sorularının yanıtı ile başlayan durum saptamasından sonra, “Nerede olmalıyız?” sorusu ile eğitimin hedef belirlenir. “Hedefe nasıl ulaşırız, o hedefe nasıl varırız?” sorusu ile önlemler ve öneriler ortaya konur. “Hedefe ulaştığımızı nasıl anlayabiliriz?” sorusunun yanıtı ise değerlendirmeyi gerektirir. Değerlendirme, istediğimiz noktaya ulaşıp ulaşamadığımızı gösterir.

 

 

PARTİ GENELİNDE PARTİ İÇİ EĞİTİM PLANLAMASI

 • Parti düzeyinde Parti İçi Eğitim planlaması, Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimi’nce yapılır.
 • Parti İçi Eğitim planlaması, örgütün gerçek eğitim gereksinimine dayandırılır.
 • Parti İçi Eğitim planlaması, Merkez Yönetim Kurulunun öncelikleri, bilimsel araştırma sonuçları, Eğitim Danışma Kurulunun yönlendiriciliği;  eğitim birimi uzmanlarının, il ve ilçe yöneticileri ile eğitim sekreterlerinin ve konuya ilgi duyan parti üyelerinin görüşleri dikkate alınır.
 • Parti İçi Eğitim planlaması, bir yıllık dönem için yapılır. Belli aralıklarla (üç aylık, yıllık) değerlendirilir.
 • Eğitimle ulaşılacak hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilecek ölçütler önceden belirlenir.
 • Parti İçi Eğitim planlamasında, her düzeyde (genel merkez, il, ilçe) ilgililerin kararlara katılımı sağlanır. AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür, Örgütlenme, Seçim ve Hukuk İşleri, Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile Kadın ve Gençlik Kollarının, il ve ilçe örgütlerinin görüşleri alınır.
 • Parti içi eğitimde yer alacak kadrolarla, eğitimi yapılacak konuları sunacak ve grup çalışmasını yönetecek eğitmenler (bilim adamları-uzmanlar) belirlenir ve bunların çalışmaları planlanır.
 • Hazırlanan yıllık planların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir, hedeflerden sapma olduğunda gerekli önlemler alınır.
 • Planların gerçekleştirilmesi için gerekli parasal kaynak ayrılır.
 • Parti İçi Eğitim için gerekli olan, kitap, film, CD, DVD vb yayınların edinilmesi ve hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılır.

 

 

İL DÜZEYİNDE PARTİ İÇİ EĞİTİM PLANLAMASI

 • İl eğitim kurulunca, Genel Merkez tarafından hazırlanan yıllık eğitim planına göre ilde yapılması gereken eğitim etkinlikleri programlanır.
 • Genel Merkezce yapılacak eğitim çalışmalarına katılacak yöneticiler ve parti eğitmenleri belirlenir; ilgililerin zamanında istenilen yerde hazır olmaları sağlanır.
 • İlde düzenlenmesi gereken eğitim etkinlikleri belirlenir. Eğitimler, eğitime katılacak parti eğitmenleri, yer ve zaman planlanır, ilgililerin katılımı sağlanır.
 • İlçelerde uygulanacak eğitim programları planlanır ve uygulanması için gerekli eşgüdüm sağlanır.
 • Üyelerin temel siyasi eğitimi sırasında yapılacak “sosyal projelerin” onaylanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için Proje Değerlendirme Kurulu oluşturulur ve gerekli işleyiş tanımlanır.
 • İlçelerin talepleri ve il genelinde ortaya çıkan gereksinim doğrultusunda, temel üye eğitimine katılan üyeler arasından Parti Eğitmeni olmak isteyenler belirlenerek, eğitici eğitimine katılmaları için Genel Merkeze bildirilir.
 • İlde yapılacak eğitim etkinliklerinin gerektirdiği parasal kaynaklar sağlanır.
 • İlçe başkanlıkları tarafından bildirilen eğitim programını tamamlayan üyelerin listesi, Genel Merkeze iletilir.

 

İLÇE DÜZEYİNDE PARTİ İÇİ EĞİTİM PLANLAMASI

 • İlçe eğitim kurulunca, yıllık eğitim planında yer alan eğitim etkinliklerinin ilçede uygulanacak olanların programları hazırlanır.
 • Parti İçi Eğitimi tüm üyelere yaygınlaştırmak için ilçe düzeyinde; belde, köy ve mahalle temelinde çalışmalar yoğunlaştırılır.
 • Belde, köy ve mahalle düzeyinde öncelikli bölgeler saptanır, hangi eğitim etkinliklerinin düzenleneceği programlanır.
 • Saptanan hedefler ve belirlenen öncelikler doğrultusunda üçer aylık programlar yapılır.
 • Eğitim etkinliklerine katılması gereken yöneticilerin ya da üyelerin, bu etkinliklere düzenli katılmaları sağlanır.
 • İl eğitim kurulunca belirlenen hedefler doğrultusunda, yapılacak eğitim çalışmalarına katılacak gruplar (yönetici, üyeler) ve parti eğitmenleri belirlenir.
 • Programların uygulanmasından en az bir hafta önce, katılacak olan üyelerin ve parti eğitmenlerinin adları, eğitimin yapılacağı yer ve hangi tarihler arasında yapılacağına ilişkin bilgiler il başkanlığına iletilir.
 • Eğitim çalışmalarının yapılacağı yer, amaca uygunluk gözetilerek önceden hazırlanır; ilgililerin zamanında istenilen yerde hazır olmaları sağlanır.
 • Eğitim etkinliklerinin en fazla 25 kişilik gruplarla yapılması için gerekli önlemler alınır.
 • Yetişkinlerin eğitimi için uygun koşullar ve ortam sağlanır.
 • Eğitime katılanların, katılım durumlarını belgeleyen tüm kayıtlar düzenli olarak tutulur.
 • Üyelerin temel siyasi eğitimi sırasında yapılacak “sosyal projelerin” ilde bulunan Proje Değerlendirme Kurulu’nda onaylanmaları sağlanır.
 • Eğitimi tamamlayan üyelerin listesi, eğitim programının yapıldığı ayı izleyen ayın ilk haftasında Genel Merkeze bildirilmek üzere il başkanlığına iletilir.
 • Yıllık eğitim planında yer almamış olmasına karşın, ilçede düzenlenmesi gerekli olan eğitim etkinlikleri (panel, sempozyum, söyleşi, konferans vb) belirlenir, konuşmacılar, yer ve zaman planlanır. İlgililerin katılımı sağlanır.
 • Eğitim etkinliklerinin gerektirdiği parasal kaynaklar zamanında ayrılır.

 

   

  EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN SAPTANMASI

 

Eğitim programlarının hazırlanması, Parti içi eğitim gereksiniminin belirlenmesinden sonra yapılır.

Bilimsel ve teknolojik yenilikler, örgütün yapısında ve politikalarında oluşacak değişmeler, partiye yeni üye kaydı, örgütte hizmeti gerçekleştirirken kullanılacak malzeme, bilgisayar ve diğer araçların değişmesi durumlarında eğitim gereksinimini saptamaya gerek yoktur. Bu durumlarda, değişen koşullara uygun eğitim programları Parti İçi Eğitim Birimi tarafından hazırlanıp uygulanır.

Parti içi eğitim gereksinimini, Genel Merkez, il ve ilçe yöneticileri, Eğitim Danışma Kurulu, partinin eğitim biriminde görev yapan eğitim uzmanları, üyeler, partiye yakınlık duyan  yurttaşlar, bilim insanları ortaya koyabilirler.

Parti içi eğitim gereksinimini saptamada aşağıdaki tekniklerden birisinden ya da birkaçından yararlanabilirler.

1. Parti üst yönetimi, (MYK, Parti Meclisi), Eğitim Danışma Kurulu, Parti İçi Eğitim Birimi, il ve ilçe yönetiminin aldığı kararlar incelenebilir.

2. Örgüte ulaşan başvurular ve istemler, Partide tutulan kayıt ve dosyalardan belirlenebilir. (Bu istemlerin ve yakınmaların ortaya konulması gereklidir.)

3. Grup toplantıları düzenlenebilir. Belli düzeydeki yöneticilerin, üyelerin ya da çeşitli birim ve ilçelerden katılan temsilcilerin katıldığı toplantılar (gereksinimi saptamada) düzenlenebilir.

4. Görüşmeler yapılabilir.

5. Anket uygulanabilir.

6. Gözlem yapılabilir.

 

  BİR EĞİTİM PROGRAMININ YAPILMASI

 

Her düzeyde, Parti içi eğitim gereksiniminin saptanmasından sonra, bu gereksinimi giderecek eğitim programları düzenlenmelidir.

Parti içi eğitim programlarının hazırlanmasında eğitimde program geliştirmenin ilke ve tekniklerinin uygulanması, program hazırlamada eğitim uzmanlığı hizmetinden yararlanılması gerekir.

İyi hazırlanmamış bir eğitim programı uygulanmasından sonra, o programa katılanların beklentileri gerçekleşmediği için bir sonraki programa katılmada isteksiz davranabilirler.

CHP’de örgütün her düzeyinde uygulanacak eğitim programları, Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimince doğrudan hazırlanabileceği gibi il ve ilçelerden görüş alınarak da hazırlanabilir.

Eğitim programları hazırlanırken, o programa katılanlara kazandırılmak istenen hedef davranışlar, programın içeriği (işlenecek konular), eğitim programının uygulanacağı yer ve ortamın düzenlenmesi, programın uygulanması ve programın değerlendirilmesi gerekir. Bu doğrultuda;

 

1. Parti içi eğitim programının hedef davranışlarının belirlenmesi:

Parti içi eğitim programı ile o programa katılacaklara ne kazandırılmak isteniyorsa, hangi tutum ve davranışlar kazandırılacaksa; program hazırlanırken açık ve somut bir biçimde belirlenmeli ve programda bunlar belirtilmelidir. Her programın hedef davranışları birbirinden farklı olabileceği gibi, benzer programların da aynı hedef davranışları kazandırabilmesi olanaklıdır.

Bir parti içi eğitim programına katılacaklara kazandırılacak hedef davranışları belirlerken, öncelikle bu programın amaçlarının neler olduğu incelenir.

Böylece program çözümleme (analiz) tekniği ile hedef davranışlar ortaya konularak, parti içi eğitim gereksinimi doğrultusunda hedef davranışlar saptanır.

Hedef davranışlar, somut ve olabildiğince ölçülebilir olmalıdır. Genellikle “Bu programa katılan üyeler, a) … konusunda bilgi edinir, b) … alanında beceri kazanır, c)… ile ilgili tutum değişikliği olur, d) … sorunları konusunda çözüm üretebilir” gibi tanımlamalar içerir.

 

2. İçerik:

Bir eğitim programının içeriği, o programın amacı ve programa katılacaklara kazandırılacak hedef davranışlar incelenerek belirlenir. Bu çerçevede o programda işlenecek konular ve olanaklıysa alt konular saptanır. Konular birbirinden bağımsız ve birbirini tamamlayıcı olmalıdır.

 

3. Ortam düzenleme:

Eğitimin nerede yapılacağı belirlendikten sonra, eğitim programının uygulanacağı ortam düzenlenmelidir. Eğitim ortamı, konuların işlenmesine, katılanların fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun olmalıdır. Örneğin soğuk bir havada eğitim programı uygulanan salon ısıtılmamışsa, bu etkinlik amacına ulaşmayacaktır. Ayrıca yetişkinlerin özelliklerine uygun, rahatça işlenen konuları izleyebilecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. (Katılımcıların yüz yüze oturmalarına olanak sağlayan “U” şeklinde bir oturma düzeni, havalandırma, ısıtma ve hijyen koşulların varlığının gözetilmesi vb)

 

4. Uygulama:

Parti içi eğitim programının uygulamasına, yukarıdaki çalışmalar yapıldıktan sonra başlamak gerekir. Bunun için önceden saptanan konular, önceden belirlenmiş parti eğitmenleri ya da öğreticiler tarafından uygun ders araç-gereci ve ders notları kullanılarak işlenir. Konuların sunulması sırasında çeşitli öğretim yöntemlerinden yararlanılabilir. Konunun özelliğine göre; anlatı, soru-yanıt, grup tartışması, grup çalışması, örnek olay, rol oymana, drama vb yöntemlerden birisi kullanılır.

 

5. Değerlendirme:

Parti içi eğitim programı uygulanırken ya da tamamlandığında değerlendirilmesi gerekir.

Değerlendirme, programın amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını ya da programa katılanlara hedef davranışlar kazandırılıp kazandırılamadığı hakkında ölçme yaparak sonuçta bir yargıya ulaşmadır. Değerlendirme sonucunda katılanlara hedef davranışların kazandırılıp kazandırılmadığına karar verilir.

Programın değerlendirilmesi için, program bitiminde genellikle bir anket uygulanarak katılımcıların görüşleri alınır. Bu ankette programın amacının gerçekleşip gerçekleşmediği, yeri ve ortamın uygun olup olmadığı, sürenin yeterli olup olmadığı, işlenen konuların uygun ve yeterli olup olmadığı, öğreticinin yeterli olup olmadığı ve öğretim yöntemlerinin konulara uygun olup olmadığı, yeni eğitim programına katılma gereksinimi olup olmadığı sorulur.

     

   PARTİ İÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURALLARI

 

Değerlendirme, önceden belirlenmiş eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını saptamak için önceden belirlenmiş ölçütlere dayalı olarak yapılan ölçme sonuçlarına ilişkin varılan yargıları içerir.

Yıllık eğitim planları genel olarak ilde yapılan eğitim çalışmalarının belirli dönemlerinde değerlendirilir. Değerlendirmede süreklilik ilkesine uyulur.

Değerlendirme yıllık eğitim planlarının hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını, eğitim birimlerinin istenen etkinliklerini yapıp yapmadığı, eğitim etkinliklerinin yapılıp yapılmadığı, beklenen başarının sağlanıp sağlanamadığı üzerinde yoğunlaşır.

Değerlendirmede, yıllık eğitim planı, uygulanan eğitim programları ve başarı değerlendirmesi biçiminde olabilir.

Değerlendirmede, eğitim etkinliklerinin denetlenme sonuçları da dikkate alınır. Uygulanan eğitim programlarının değerlendirilmesi, o programa katılanlarca yapılır. Bunun için uygun araçlar (anket, form) geliştirilir. Başarı değerlendirmesi ise, programın eğitmeni tarafından uygulanacak testlerle yapılır.

Eğitime katılanlara, katılım ya da başarı belgesi değerlendirme sonunda verilir.

Ayrıca, Genel Merkez, il ve ilçe düzeyinde eğitim etkinlikleri de değerlendirilir.

 

 

  PARTİ DÜZEYİNDE PARTİ İÇİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

İLÇE DÜZEYİNDE PARTİ İÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME

 

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRME

Uygulama yapılan ilçede her üç ayın sonunda; ilçe başkanı, ilçe eğitim sekreteri, parti içi eğitim birimi ve parti eğitmenlerinin katıldığı bir eğitim değerlendirme toplantısı yapılır. Bu toplantıda:

 • Bir önceki üç ayın eğitim uygulamasında istenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı,
 • Uygulamada aksayan noktaların olup olmadığı, olduysa nedenleri araştırılır.
 • Bir sonraki üç ayın uygulama programı yeniden gözden geçirilerek, önceki dönemden kalan konular varsa planlama kapsamına alınır.

 

YILLIK DEĞERLENDİRME

Her yılın ocak ayında ilçe eğitim birimlerince, bir önceki yılda;

 • Eğitimi yapılan konular,
 • Eğitime katılan yönetici ve üyelerin sayıları,
 • Üyeler tarafından gerçekleştirilen sosyal projeler,
 • Genel olarak parti içi eğitimin durumu,
 • Görüş ve öneriler,

Bölümlerini kapsayan bir değerlendirme raporu il eğitim birimine gönderilir.

 

 

İL DÜZEYİNDE PARTİ İÇİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

YILLIK DEĞERLENDİRME

Her yılın Ocak ayında il eğitim sekreterlerince, bir önceki yılda;

 • Eğitimi yapılan konular,
 • İlçeler düzeyinde planlanan programların gerçekleşme düzeyi,
 • Eğitime katılan yönetici ve üyelerin sayıları,
 • Tüm ilçelerde, üyeler tarafından gerçekleştirilen sosyal projeler,
 • Genel olarak parti içi eğitimin durumu,
 • Görüş ve önerilerle ilgili,

bir değerlendirme raporu hazırlanarak, Genel Merkez Parti İçi Eğitim Birimine gönderilir.

 

 

GENEL MERKEZ DÜZEYİNDE PARTİ İÇİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Parti düzeyinde değerlendirme, Genel Merkez Eğitim Birimince yapılır.

 

AYLIK DEĞERLENDİRME

 • Bir önceki ayda eğitim uygulamasında istenen hedefe ulaşıp ulaşılmadığı,
 • Uygulamada aksayan noktaların olup olmadığı, olduysa nedenleri araştırılır.
 • Bir sonraki ayın uygulama programı tekrar gözden geçirilerek, önceki dönemden kalan konular varsa planlama kapsamına alınır.
 • Eğitime katılan yönetici ve üyelerin sayıları değerlendirilir.
 • İllerden gelen istemler doğrultusunda, eğitim çalışmalarına yönelik destekler belirlenir.
 • Eğitim materyalleri ile ilgili gereksinimler gözden geçirilir.
 • Parti Eğitmeni Eğitimi ile ilgili gelen istemler değerlendirilir.
 • Toplantı, konferans, panel, sempozyum, özel günlerle ilgili kutlama etkinlikleri belirlenir.
 • Genel olarak Parti İçi Eğitimin değerlendirmesi yapılır.
 • Geliştirilmesi gereken konulara ilişkin görüş ve öneriler alınır.

 

 

EĞİTİMİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Her yılın ocak ayında Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Başkanlığında;

 • Eğitim Danışma Kurulu,
 • Genel Merkez Eğitim Birimi
 • Eğitimden sorumlu il eğitim sekreterlerinin katıldığı eğitim değerlendirme toplantısı yapılır.

Bu toplantıda, bir önceki yılda yapılan parti içi eğitim etkinlikleri değerlendirilir.

Üç aylık ve yıllık eğitim değerlendirme sonuçları bir sonraki eğitim planlama ve uygulamasında göz önünde bulundurulur, sistemin geliştirilmesinde önemli bir veri olarak yararlanılır.